Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο σχέδιο νόμου με τίτλο: Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920»

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Πληροφορίες: Τάνια Κατσάνη

 Αθήνα: 11.03.2015

Αρ. Πρωτ.: 509

 

Προς: Υπουργό Επικρατείας Ν. Παππά, αρμόδιο για την ΕΡΤ


Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο σχέδιο νόμου με τίτλο: Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920»


Κοιν: «Πίνακας Αποδεκτών»


Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτουσα σήμερα διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και διαπίστευση ως φορέας παροχής προγραμμάτων "Δια Βίου Μάθησης"- με την παρούσα επιστολή της καταθέτει τις προτάσεις της επί του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920». Το παρόν θα αναρτηθεί και υπό τη μορφή σχολίων στη διαβούλευση του υπουργείου Επικρατείας για το νομοσχέδιο.

Η ΕΣΑμεΑ εξέφρασε τη θέση της από την πρώτη ημέρα που έπεσε το «μαύρο» στην ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντάς το άδικο και παράνομο. Ως αποτέλεσμα του τρόπου που η προηγούμενη κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση της ΕΡΤ, τέθηκαν εκτός εργασίας δεκάδες άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους, που είχαν διοριστεί στην ΕΡΤ με βάση τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει προστασία των ατόμων με αναπηρία και μέσω της ειδικής νομοθεσίας του ν.1648/86 και του ν.2643/98, καθώς επίσης άτομα ειδικών προσόντων όπως οι διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (με Σ.Α.Χ. ή Σ.Ο.Χ.) όσο και οι γονείς παιδιών με αναπηρία.

Για την ενίσχυση της εφαρμογής των αρχών της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας, σημαντική είναι η παράμετρος της δυνατότητας χρήσης του δημόσιου μέσου μαζικής ενημέρωσης από όλους τους πολίτες. Η νέα ΕΡΤ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών με αναπηρία προκειμένου να μην αποκλείεται η συμμετοχή τους από αυτές.

Έτσι λοιπόν, κατ’ επιταγή:

- της παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.»,

- της παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

- των παρ. 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει…..» και «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους….»,

- του άρθρου 8 «Αφύπνιση της κοινωνίας» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον μέσω του Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «1. Τα Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν να υιοθετήσουν άμεσα, αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα: (α)για την αφύπνιση της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του επιπέδου της οικογένειας, σχετικά με τα ΑμεΑ, και να καλλιεργήσουν το σεβασμό για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ΑμεΑ, (β)για να καταπολεμήσουν στερεότυπα, προκαταλήψεις και επιβλαβείς πρακτικές σχετικά με τα ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βασίζονται στο φύλο και στην ηλικία, σε όλους τους τομείς της ζωής. (γ) για να προωθήσουν την αφύπνιση των δυνατοτήτων και των συνεισφορών των ΑμεΑ. 2. Τα μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω περιλαμβάνουν: (α)Το σχεδιασμό και διατήρηση αποτελεσματικών εκστρατειών για την αφύπνιση του κοινού με σκοπό: (i) να καλλιεργήσουν το αίσθημα της αποδοχής των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, (ii)να προωθήσουν θετικές αντιλήψεις και μεγαλύτερη κοινωνική αφύπνιση προς τα ΑμεΑ, (iii) να προωθήσουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων, προσόντων και ικανοτήτων των ΑμεΑ, και των συνεισφορών τους στο εργασιακό περιβάλλον και στην αγορά εργασίας, (β) την υιοθέτηση, σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά από νεαρή ηλικία, μιας συμπεριφοράς σεβασμού για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, (γ)την ενθάρρυνση όλων των οργάνων των ΜΜΕ να προβάλλουν τα ΑμεΑ κατά τρόπο συνεπή προς το σκοπό της παρούσας Σύμβασης (δ) Την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αφύπνισης σχετικά με τα ΑμεΑ και τα δικαιώματα τους.

- του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον μέσω του Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…»,

- του άρθρου 21 «Ελευθερία έκφρασης και γνώμης και πρόσβαση στην πληροφόρηση» της προαναφερθείσας Διεθνούς Σύμβασης, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και γνώμης, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας να αναζητούν, να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες σε ίση βάση με τους άλλους και μέσω όλων των ειδών επικοινωνίας της επιλογής τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του να: (α) παρέχουν στα ΑμεΑ πληροφόρηση, που προορίζεται για το ευρύτερο κοινό, σε προσβάσιμες μορφές και τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας εν ευθέτω χρόνο και χωρίς πρόσθετό κόστος. (β) αποδέχονται και να διευκολύνουν τη χρήση των νοηματικών γλωσσών, Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, και όλων των άλλων προσβάσιμων μέσων, μεθόδων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής των ΑμεΑ σε επίσημες συνδιαλλαγές, και (ε) αναγνωρίσουν και προωθήσουν τη χρήση των νοηματικών γλωσσών..»,

-των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α'/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: 7) «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και 8) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά.

- της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 και ΚΠ. 27 ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ», ενώ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστο «ΑΑΑ»,

H ΕΣΑμεΑ καταθέτει τις προτάσεις της ώστε να καταστεί η νέα ΕΡΤ πλήρως προσβάσιμη, πλουραλιστική, κοιτίδα πολιτισμού και αντικειμενικής ενημέρωσης για ΌΛΟΥΣ και ΌΛΕΣ.

Στο νομοσχέδιο για τη νέα ΕΡΤ αναφέρεται ότι η νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και ότι τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού, και για το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από την ακροαματικότητα και θεαματικότητα των εκπομπών αυτών.

Για να καλύψει όμως αυτό το νομοσχέδιο τις ανάγκες της κοινωνικής ομάδας των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει στις διατάξεις του να υπάρξει ρητή αναφορά για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο παραγόμενο περιεχόμενο.

Κατά συνέπεια τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που θα παραχθούν θα είναι προσβάσιμα και στους κωφούς ή βαρήκοους/τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης (π.χ. θα διαθέτουν υπότιτλους, διερμηνεία στη νοηματική, περιγραφή κ.λπ.). Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση τηλεοπτικών μηνυμάτων η αναφορά «Making television accessible - G3ict-ITU -November 2011» (βλ. http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/ITU-G3ict%20Making_TV_Accessible_Report_November_2011.pdf )

Βάσει των ανωτέρω, κατ΄ άρθρο προτείνουμε :

Άρθρο 5

Στην παρ. 3 του άρθρου 5 προτείνουμε στο τέλος της παραγράφου μετά τη λέξη νεότητας να προστεθεί και η αναπηρία καθώς και συμπλήρωση εδαφίου όπως ακολουθεί μετά την λέξη αναπηρία. Πρόταση: «Η δημόσια ραδιοτηλεόραση υπηρετεί τις δημοκρατικές (…) της νεότητας και της αναπηρίας. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες απεικονίζουν τα άτομα με αναπηρίες κατά τρόπο συνεπή με το σκοπό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ν.4074/2012)».

Να προστεθεί στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 5 η ακόλουθη παράγραφος: «Το παραγόμενο περιεχόμενο και η διάθεσή των προγραμμάτων της νέας ραδιοφωνίας, τηλεόρασης ίντερνετ πρέπει να έχει κατάλληλες μορφές εκπομπής ή/και αλληλεπίδρασης για άτομα με αναπηρία, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματική πρόνοια για την πρόσβασή τους στην ενημέρωση. Προς τούτο, η παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου θα υιοθετεί τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, και η ΕΡΤ ΑΕ υποχρεώνεται για τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα ακοής και όρασης στη χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, του υποτιτλισμού και της ακουστικής περιγραφής, ως προδιαγραφή για την προσφορά περιεχομένου».

Ακόμη, η ΕΡΤ συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και τους φορείς της, για παράδειγμα με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας, την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών κλπ., που είναι οι αντιπροσωπευτικότεροι φορείς κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα σε θέματα στα οποία κατέχουν τεχνογνωσία. Για παράδειγμα για τη δημιουργία, ανάπτυξη και παραγωγή συστήματος υποτιτλισμού σε πραγματικό χρόνο (real time captioning), το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στη χώρα μας. Αυτό θα διασφαλίσει τη πρόσβαση των κωφών - βαρηκόων σε ζωντανές εκπομπές (π.χ. γεγονότα που αφορούν σε φυσικές καταστροφές ή άλλου υψηλού βαθμού αναγκαίας ενημέρωσης της κοινωνίας).

Επίσης, προτείνουμε τη συγκεκριμένη αλλαγή και προσθήκη μετά το σημείο: «η παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από την ΕΡΤ ΑΕ “… συμμορφώνονται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑ) αλλά και σε επίπεδο «ΑΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑΑ). Επιπλέον της προηγούμενης συμμόρφωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) καθώς και οι Βέλτιστες Πρακτικές Εφαρμογών Κινητού Παγκόσμιου Ιστού (Mobile Web Application Best Practices)”, για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία».

Στην παρ.7 του άρθρου 5 προτείνουμε την προσθήκη παραγράφου ως εξής: «Το βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα προβάλλεται με παράλληλη διερμηνεία στην ΕΝΓ από το HD κανάλι».

Στην παρ. 9 του άρθρου 5 προτείνουμε προσθήκη στο τέλος της φράσης «… καθιστά προσβάσιμο το προϊόν της ψηφιοποίησης αυτής μέσω του διαδικτυακού της τόπου» : σύμφωνα με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 και ΚΠ. 27 ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ», ενώ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστο «ΑΑΑ».

Άρθρο 6

Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 6 του νομοσχεδίου προτείνουμε προσθήκη : «στην προβολή της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και στην εξάλειψη του στίγματος και της διάκρισης λόγω αναπηρίας», βάσει του άρθρου 1 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Στο ίδιο άρθρο (6) ζητάμε να προστεθεί πεδίο ως εξής: «Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να δημιουργήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ειδική Υπηρεσία με καθήκον να παρατηρεί και να ελέγχει ότι όλα τα προγράμματα προβάλλουν ορθά τη διάσταση της αναπηρίας ή την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας στην παραγωγή όλων των προγραμμάτων και την προσβασιμότητά τους από τα άτομα με πρόβλημα όρασης ή ακοής. Ιδρύεται συμβουλευτική γνωμοδοτική Επιτροπή για τα παραπάνω θέματα, στην οποία μετέχουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ.». , η οποία θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή Προγράμματος λόγω του σημαντικού ρόλου της Επιτροπής αυτής.

Άρθρο 13- Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου

Προτείνουμε τη ρητή αναφορά στο νομοσχέδιο για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στα Συμβούλια σε κάθε διοικητική περιφέρεια της επικράτειας, ως αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ατόμων με αναπηρία, για την τήρηση της βασικής αρχής «Τίποτα για τα άτομα με αναπηρία χωρίς τα άτομα με αναπηρία».

Άρθρο 14

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την προσθήκη 5ης παραγράφου στο άρθρο 14, ως εξής: «Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας και ο Κανονισμός Προσωπικού διασφαλίζει την εύκολη και ανεμπόδιστη πρόσβαση (φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα) όλων των εργαζομένων και των επισκεπτών της εταιρείας, με ή δίχως αναπηρία, στο σύνολο των εγκαταστάσεών της σε όλη την Επικράτεια, σε αντιστοιχία με το άρθρο 9 “Προσβασιμότητα” της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» καθώς και με τον Ν. 4030/2012/ΦΕΚ 249Α.

Άρθρο 15

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. εξέφρασε τη θέση της από την πρώτη ημέρα που έπεσε το «μαύρο» στην ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντάς το άδικο και παράνομο. Ως αποτέλεσμα του τρόπου που η προηγούμενη κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση της ΕΡΤ, τέθηκαν εκτός εργασίας δεκάδες άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους που είχαν διοριστεί στην ΕΡΤ με βάση τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει προστασία των ατόμων με αναπηρία και μέσω της ειδικής νομοθεσίας του ν.1648/86 και του ν.2643/98. Η ανωτέρω νομοθεσία διασφαλίζει την ισότιμη επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.

Άρθρο 16

Στο υπό προσθήκη Άρθρο 16Α, προτείνουμε να γίνει η παρακάτω τροποποίηση:

1.Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, οι οποίοι την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφ’ εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

Κύριε Υπουργέ,

Πιστεύουμε ότι θα δείτε σοβαρά και θετικά τις προτάσεις μας. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική μία συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Σ.ΑμεΑ με εσάς και τους συνεργάτες σας, προκειμένου να συζητηθεί αναλυτικά το ανωτέρω πλαίσιο .

Με εκτίμηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα

-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη

-Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Χρ. Βερναδάκη

-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.

 http://www.esaea.gr

 

Ανακοίνωση

Αγία Παρασκευή 9 Μαρτίου 2015

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας μαζί με τη νομική σύμβουλο, κ. Ντορίνα Κορακά είχε σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Νίκο Παππά.

Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση πάνω στα θέματα του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν2190_1920» με το Διευθυντή του Γραφείου του, κ. Παναγιώτη Σκούτα.

Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα : http://www.opengov.gr/ypep/?p=207 . Η διάρκεια της διαβούλευσης άρχισε σήμερα και θα περατωθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.00.


 

Ανακοίνωση εκπροσώπων δημοσιογράφων ΕΡΤ για ν/σ που βρίσκεται σε διαβούλευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ που αντιστάθηκαν στο μαύρο, το κουρέλιασμα της Δημοκρατίας, τον ευτελισμό της ενημέρωσης θεωρούν την πρωτοβουλία για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ νίκη και δικαίωση του πολύμηνου αγώνα τους. Είναι άλλωστε δικό τους κατόρθωμα και τιμή. Με αυτή την παρακαταθήκη θα προσέλθουν στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και θα συνεχίσουν το έργο τους στις υπόλοιπες δομές της ΕΡΤ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Με αυτό το αίσθημα υπερηφάνειας θα συναντήσουν πρώην (και σε λίγες ημέρες και πάλι «νυν») συναδέλφους οι οποίοι ελπίζουμε να επιφυλάσσουν τουλάχιστον ένα ευχαριστώ σε εκείνους που πάλεψαν προς όφελος όλων και κατάφεραν την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ήταν οι πρώτοι που απολύθηκαν εξαιτίας της μνημονιακής λαίλαπας και με την ψήφιση του νόμου θα έχουν τη συμβολική τιμή να είναι οι πρώτοι που θα επιστρέψουν στις θέσεις τους. Αυτό έγινε εφικτό χάρη στον άοκνο, επίπονο αλλά μεγαλειώδη αγώνα εκατοντάδων ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα. Αυτός ο αγώνας δεν περιορίστηκε σε συντεχνιακές διεκδικήσεις και δεν σταματάει με την ανάκτηση των θέσεων εργασίας. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την δημόσια Ραδιοτηλεόραση που ονειρευτήκαμε μαζί με την αλληλέγγυα κοινωνία. Αυτό το όραμα μας έδωσε δύναμη, σχεδόν δύο χρόνια τώρα, αυτό το όραμα θα μας δώσει ώθηση το επόμενο διάστημα κατά το οποίο, όλοι μαζί, θα πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στα συντρίμμια της δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης που άφησε πίσω της η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.

Το ν/σ που έθεσε σε διαβούλευση ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς είναι το πρώτο βήμα. Συμμετέχουμε δημιουργικά στην δημόσια διαβούλευση προκειμένου να αποσαφηνιστούν ή να τροποποιηθούν προς το βέλτιστο συγκεκριμένες προβλέψεις. Σε αυτή την κατεύθυνση επισημαίνουμε:

Οι δομές της ΕΡΤ

Χρειάζεται αναλυτικότερη και σαφέστερη αναφορά στις δομές της ΕΡΤ που επαναλειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδύκτιο τον έντυπο τύπο. Με δεδομένο ότι αναβιώνουν οι εργασιακές σχέσεις, αορίστου χρόνου, των εργαζομένων στην ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013, είναι απαραίτητο να αξιοποιούνται όλοι στο έπακρο, στην υπηρεσία του πολίτη σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Ειδικότερα η ΕΡΤ3 που αποτέλεσε πάντα αλλά και κατά την περίοδο του αγώνα, ιδιαίτερης σημασίας πόλο, θα πρέπει να διατηρήσει σημαντικό βαθμό αυτοτέλειας καθώς αυτό διευκολύνει και τη λειτουργία της εταιρειας.

Η εμπειρία της αυτοοργάνωσης – αυτοδιαχείρησης

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διορίζονται προκειμένου να καταστεί εφικτή η άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ, θα πρέπει να δεσμεύεται από το νόμο ότι σε σύντομο χρόνο θα ξεκινήσει διαβούλευση για την ανασυγκρότηση των υπηρεσιών, του τρόπου λειτουργίας και της διοίκησης της νέας ΕΡΤ με γνώμονα την ανεξαρτησία του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα και την αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας της αυτοοργάνωσης – αυτοδιεύθυνσης των 21 μηνών. Πρόκειται για το «όχημα» που μας «μετέφερε» στην επαναλειτουργία της ΕΡΤ και σύμφωνα και με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης πρέπει να μπολιάσει τη νέα λειτουργία της σε υγιή και στέρεη βάση.

Ο συμψηφισμός και η οικονομική επιβίωση της ΕΡΤ

Η δικαίωση προϋποθέτει και δικαιοσύνη, όχι μόνο για τους εργαζόμενους που αγωνίστηκαν άμισθοι για 21 μήνες άλλα και για τους πολίτες που πλήρωναν 3 ευρώ το μήνα για το κακέκτυπο ΝΕΡΙΤ. Γι’ αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι όσοι έλαβαν πλήρεις αποζημιώσεις, μισθούς από τη ΔΤ και τη ΝΕΡΙΤ και διεκδικούν μισθούς υπερημερίας στα δικαστήρια θα επιστρέψουν τα ποσά που τους αναλογούν σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Ο συμψηφισμός απολαβών και οφειλόμενων, λόγω της αναβίωσης, δεν είναι μόνον πράξη δικαιοσύνης αλλά επίσης μέτρο οικονομικής επιβίωσης της εταιρίας η οποία επαναλειτουργεί με όλες τις δομές της κληρονομώντας τα χρέη και τις υπέρογκες συμφωνίες της ΝΕΡΙΤ, με μικρότερο ανταποδοτικό τέλος από αυτό που της αποδιδόταν όταν ήταν σε πλήρη λειτουργία και συνεισφορά πολλών εκατομμυρίων στο πλεόνασμα του κρατικού προυπολογισμού.

Συνεχίζουμε το διάλογο με προτάσεις

Είμαστε σε επαφή με βουλευτές όλων των κομμάτων που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν ουσιαστικά, με προτάσεις, κατά την συζήτηση του ν/σ. Στη διαβούλευση που προηγήθηκε, με τον υπουργό και το επιτελείο του, έχουμε καταθέσει αναλυτικές προτάσεις και θα συνεχίσουμε με προτάσεις για τροποποιήσεις και βελτιώσεις επί του σχεδίου νόμου προκειμένου να γίνει πράξη αυτό που παλεύουμε από τις 11 Ιουνίου του 2013 δηλαδή να πάρουμε στα χέρια μας εργαζόμενοι και κοινωνία το δημόσιο αγαθό της Ραδιοτηλεόρασης.

Οι εκπρόσωποι των δημοσιογράφων της ΕΡΤ

Μάχη Νικολάρα – Νίκος Τσιμπίδας

 

Όλοι σε ένα τσουβάλι στη νέα ΕΡΤ

Όλοι σε ένα τσουβάλι στη νέα ΕΡΤ

11/3/2015

Θα επιστρέψουν λέει στη νέα ΕΡΤ αν το επιθυμούν όλοι οι πρώην εργαζόμενοί της. Μεταξύ των οποίων και εξαιρετικοί άνθρωποι, τίμια εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα με μεγάλη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, καταγεγραμμένη και με επίσημα ντοκουμέντα όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί με αυτούς όμως και άτομα που έχουν συμμετάσχει σε χίλιες δυο κλεψιές και κομπίνες, που τόσα χρόνια ήταν διορισμένα σε πολλαπλές συμβάσεις στο Δημόσιο, που συνεργάστηκαν και ίσως συνεργάζονται ακόμη σε φανερές και μυστικές υπηρεσίες, που χρησιμοποιούσαν την πρώην ΕΡΤ για βόλεμα και παραγοντισμό («ο μισθός μου είναι χαρτζιλίκι και τον αφήνω στην τράπεζα»» έλεγε μία τύπισσα κάπου στη Θράκη) για να πουλάνε πολιτική «προστασία» και γκρίζα επιχειρηματική διαφήμιση (όλα σε μαύρα μες την τσέπη), άτομα που σήμερα είναι επίσης βολεμένα σε άλλες κονόμες καθώς 20 μήνες φυσικά δεν παρίσταναν τους «αγωνιστές» των καταλήψεων τζάμπα, που τόσα χρόνια τραμπούκιζαν και βασάνιζαν κάθε τίμιο εργαζόμενο της πρώην ΕΡΤ που δεν δεχόταν να συμμετέχει στην μαφία τους.

Και δεν είναι μόνο αυτοί καθώς από αυτή την εταιρεία – σκάνδαλο έχουν περάσει κάθε λογής κρατικοδίαιτα λαμόγια που τώρα παριστάνουν τους διάσημους σε ιδιωτικά ή σε δικά τους (επιδοτούμενα φυσικά) ΜΜΕ, εκδότες που διόριζαν τους εργαζόμενους για να λειτουργούν οι τσοντοφυλλάδες και τα τσοντοκάναλά τους δωρεάν χάρη στα λεφτά του Δημοσίου (και να λιβανίζουν μέρα – νύχτα τον εκάστοτε λαμογιοβουλευτή για το ρουσφέτι), μιζαδόροι που πουλούσαν υλικά και αναλώσιμα σε «ανταγωνιστικές» τιμές και χίλιοι δύο άλλοι.

Και για κάτι τέτοια δίποδα θα αυξηθεί το ανταποδοτικό τέλος της ΔΕΗ ώστε να τους έχουμε ξανά «νταβατζήδες» σε δημόσιες καρέκλες για να λειτουργήσουν πιθανόν με παρόμοιο τρόπο, όπως παλιά; Χωρίς έλεγχο για το «who is who» του καθενός και της κάθε μίας; Ελέγχθηκε το κίνητρο των επί 20 μήνες καταληψιών; Ελέγχθηκαν οι εγκαταστάσεις της πρώην ΕΡΤ, τα μηχανήματα, τα έγγραφα αν είναι όλα στην θέση τους και τι είδους χρήση έγινε όλο αυτό το διάστημα από τις κλίκες των καταληψιών; Ελέγχθηκε το οικονομικό προφίλ αυτών των ατόμων που 20 μήνες «»άνεργοι και άνεργες», χωρίς δήθεν φράγκο στην τσέπη έκαναν με τόσο πάθος τις καταλήψεις και που θέλουν να μας τους ξαναφορτώσουν ως «άρια φυλή» στον σβέρκο που πρέπει λόγω κάποιου κληρονομικού χαρίσματος να τους πληρώνουμε από την τσέπη μας; Ή έτσι απλά «δώσε μπάρμπα» να φτιάξουμε την ΕΡΤ χωρίς όραμα και προγραμματισμό;

 Σωτήρης Μπουζάρας

http://1ki1newsamth.blogspot.gr/2015/03/blog-post_252.html

 

 

 

 

ΣΥΡΙΖΑ: Xρήσιμες οι προτάσεις όλων των κομμάτων για την ΕΡΤ

ΣΥΡΙΖΑ: Xρήσιμες οι προτάσεις όλων των κομμάτων για την ΕΡΤ

11/3/2015

«Τώρα ξεκίνησε η διαβούλευση σχετικά με ν/σ για την ΕΡΤ και οι προτάσεις όλων των κομμάτων είναι παραπάνω από χρήσιμες.

Φανταζόμαστε ότι το «Ποτάμι» συμμερίζεται την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης χωρίς τις σπατάλες του παρελθόντος, χωρίς τους παχυλούς μισθούς των διευθυντικών στελεχών, χωρίς τις προκλητικές δαπάνες στις μικτές παραγωγές, πράγματα τα οποία είμαστε σίγουροι ότι και οι ίδιοι τα γνωρίζουν.» αναφέρει σε σχόλιό του ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την ανακοίνωση του Ποταμιού για την ΕΡΤ.

 

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

Π. Καψής: «Όχι στις δυόμιση χιλιάδες επαναπροσλήψεις στην ΕΡΤ»

Π. Καψής: «Όχι στις δυόμιση χιλιάδες επαναπροσλήψεις στην ΕΡΤ»

11 Μαρτίου 2015

Επιστροφή στο «κακό παρελθόν» της ΕΡΤ βλέπει ο Παντελής Καψής, πρώην υπουργός με αρμοδιότητα την ΝΕΡΙΤ στη συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου, σχολιάζοντας στο Κόκκινο το νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Ο Παντελής Καψής τάχθηκε κατά της επιστροφής των εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους με το «μαύρο» στην ΕΡΤ, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση. Απέφυγε ωστόσο να απαντήσει στο ερώτημα γιατί χιλιάδες εργαζόμενοι απολύθηκαν σε μια νύχτα χωρίς αξιολόγηση.

 

Δήλωσε, επίσης, αντίθετος στην ανυπαρξία κριτηρίου για κατοχή πτυχίου ΑΕΙ από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ έσπευσε να προεξοφλήσει ότι η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δε μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά.

http://www.stokokkino.gr/podcast/kapsis-11-03.MP3

 

© stokokkino.gr | 11 Μαρτίου 2015

 

 

Σελίδα 263 από 268

Σεπτέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Κανένα γεγονός

Η σελίδα μας στο Facebook

Facebook Image

Athens - Electronix 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΑΒΡΙΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ  ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΝΙΚΟΥ


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

DVCPRO-50-.jpg
Image Detail
Α-Δ ΖΑΤΟΥΝΑΣ_4.JPG
Image Detail
GO_TO_TOP