Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Το Ποτάμι για την ΕΡΤ

Το Ποτάμι για την ΕΡΤ

11 Μαρτίου 2015

Το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ δείχνει ότι η κυβέρνηση επιμένει στο ακέραιο στις συνταγές του παρελθόντος. Αντί να προχωρήσει στη δημιουργία μιας δημόσιας τηλεόρασης πραγματικά ανεξάρτητης, δημιουργεί μια ΕΡΤ απόλυτα ελεγχόμενη αφού ο Υπουργός Επικρατείας είναι αυτός που ουσιαστικά διορίζει τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους αρμόδιους υπουργούς να αυξάνουν τα ανταποδοτικά τέλη προκειμένου να καλύψουν τρύπες, μετακυλίοντας το κόστος για τις δικές τους αποφάσεις στους φορολογούμενους.

Συγκεκριμένα:

1) To άρθρο 10 προβλέπει:

«…ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, και μετά την κατάθεση των δηλώσεων ενδιαφέροντος υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η οποία εγκρίνει τα μέλη των ανωτέρω περιπτώσεων με απλή πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίασή της μελών». Ο υπουργός προτείνει λοιπόν τη διοίκηση της ΕΡΤ και η κυβερνητική πλειοψηφία εγκρίνει. Δεν υπάρχουν ούτε επιτροπές, ούτε κριτήρια, ούτε διαδικασίες. Προκηρύξτε, διορίστε, τελειώσατε.

2) Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι ενώ για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται τουλάχιστον πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αυτό το τυπικό προσόν δεν ισχύει για τον πρόεδρο της ΕΡΤ. Μήπως λοιπόν «φωτογραφίζουν» τον επόμενο πρόεδρο;

3) Μετά την κατακραυγή που ξεσήκωσαν σχετικές δηλώσεις δεν προβλέπεται αύξηση του ανταποδοτικού τέλους στην παρούσα χρονική στιγμή. Αυτό όμως μπορεί να το αποφασίσει ανά πάσα στιγμή ο Υπουργός Επικρατείας σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών, αν δουν ότι «ο λογαριασμός δεν βγαίνει» ή ότι υπάρχουν τρύπες στον προϋπολογισμό.

Στο άρθρο 8 προβλέπεται:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας».

4) Στα θέματα των εργαζομένων της παλιάς ΕΡΤ, υπάρχουν αρκετές ασάφειες οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν τους μισθούς υπερημερίας, τον συμψηφισμό αποζημιώσεων και παραπέμπονται σε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«…Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού, το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφ’ εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που προκύπτουν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβίωση συμβάσεων και ιδίως τα θέματα που αφορούν, ενδεχομένως:

α) μισθούς υπερημερίας του Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε που καταργήθηκε με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 Κοινή Υπουργική Απόφαση,

β) συμψηφισμούς αυτών με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και κάθε είδους αποζημιώσεις που ελήφθησαν, καθώς και συμψηφισμούς με τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού για την περίοδο μέχρι την αναβίωση των συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου».

5) Σχετικά με την αναβίωση των παλαιών συμβάσεων, έχει υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που θα επιστρέψουν; Ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός των εργαζομένων στη νέα ΕΡΤ; Θα υπάρχει κάποια διαδικασία αξιολόγησης του υπάρχοντος προσωπικού και όσων επαναπροσληφθούν.

6) Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι περίπου το 1/4 των παραγωγών μπορεί να είναι εξωτερικές, ύστερα από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κυβερνητικός έλεγχος όμως στη διοίκηση παραπέμπει στις αναθέσεις που έχουμε ζήσει στο παρελθόν.

Το νομοσχέδιο ακόμη αναφέρει:

«Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση Διευθύνοντος Συμβούλου, και αφού έχει προηγηθεί σχετική δημόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της εταιρείας, η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Καταστατικού της. Το κόστος των έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται και παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.»

Η κυβέρνηση μέσω των παραπάνω φαίνεται ότι σκοπεύει να προχωρήσει στο βόλεμα των «δικών της παιδιών», που παρείχαν κατά καιρούς διαφόρων ειδών «υπηρεσίες» και περιμένουν τώρα επιβράβευση.

7) Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους». Ασφαλώς και δεν πρέπει η ΕΡΤ να λειτουργεί με τα εμπορικά κριτήρια των ιδιωτικών καναλιών, αλλά για τι ανταγωνισμό μιλάμε και ποιους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς θέλουμε εάν δια νόμου…απαγορεύεται στην ΕΡΤ να είναι κερδοφόρα; Είναι δυνατόν μια Α.Ε. να μην επιδιώκει την απόκτηση κέρδους;

8) Περιμένουμε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για να δούμε το δημοσιονομικό κόστος.

Ήρθε καιρός επιτέλους να τελειώνουμε με την λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης ως μαγαζί της εκάστοτε κυβέρνησης. Το Ποτάμι επιμένει στην ανάγκη για μια δημόσια τηλεόραση πραγματικά ανεξάρτητη, πολυφωνική, πρότυπο δημοκρατίας και προβολής πολιτισμού.

11 Μαρτίου 2015

 

 

Ανακοίνωση ΠΟΣΠΕΡΤ :Επαναλειτουργεί η ΕΡΤ ή αλλάζει όνομα το έκτρωμα ΝΕΡΙΤ;

Αγ. Παρασκευή 10-10-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επαναλειτουργεί η ΕΡΤ ή αλλάζει όνομα το έκτρωμα ΝΕΡΙΤ;

Η ΠΟΣΠΕΡΤ πάλεψε και παλεύει για την άμεση επανασύσταση – σε πλήρη λειτουργία της ΕΡΤ συνέχεια της 11/06/2013.

Μιας ΕΡΤ ανοικτής, ελεύθερης, φωνή της κοινωνίας, δύναμη αντίστασης και αγώνα, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανατροπή της υποταγμένης Συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με τις πολιτικές υποδούλωσης της χώρας και της εξαθλίωσης του λαού της.

Μιας ΕΡΤ αντάξιας του αγώνα των απολυμένων εργαζομένων της που μαζί με τους αλληλέγγυους, προσφέρανε την πλουραλιστική όαση και επί μήνες συνεχή λειτουργία μέσα από τις συχνότητες της ERTΟPEN (ΑΘΗΝΑ-ΕΡΤ3-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΡΑ-ΜΕΣΑΙΑ – ΒΡΑΧΕΑ Τ/Ο ΚΑΙ Ρ/Φ ) με αξιοπρέπεια και θάρρος, με πίστη και δύναμη, με κόπο και ιδρώτα, με αίμα και δάκρυ, που αγκαλιάστηκε από την κοινωνία και δημιούργησε προσδοκίες !

Μιας ΕΡΤ ανεξάρτητης, αδέσμευτης και πλουραλιστικής.

Ενός φορέα δημόσιας τηλεόρασης που θα υπηρετεί το ιερό δικαίωμα ενημέρωσης και πολιτιστικής ανάτασης του Ελληνικού λαού και ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ στον κ. Υπουργό Επικρατείας.

Μιας ΕΡΤ της ΕΛΠΙΔΑΣ αντίστοιχης με τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης της ΕΛΠΙΔΑΣ.

Θεωρούμε θετικό το ότι αναρτήθηκε για δημόσιο διάλογο το σχέδιο νόμου για την ΕΡΤ και μας απασχόλησε ιδιαίτερα.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να επισημάνουμε μετά από ενδελεχή μελέτη του Σχεδίου Νόμου και πριν καταθέσουμε στο λαό, στη Βουλή και τους εργαζομένους της τις αναλυτικές προτάσεις μας στο Νομοθετικό Κείμενο που... Κατάρτισε; (ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ…ΝΕΡΙΤ! εκτός του Εποπτικού Συμβουλίου ) η Κυβέρνηση, από ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΩΝ, τις πρωταρχικές αντιρρήσεις μας σε αυτό :

Δεν υπηρετεί τη δημοκρατία μας και το δημόσιο διάλογο για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα η διαβούλευση ΩΡΩΝ που δυστυχώς επιλέχθηκε.

Δεν επαναλειτουργεί η ΕΡΤ– αλλάζει όνομα ΤΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΤΗΣ ΝΕΡΙΤ!

Οι συντάκτες του σχεδίου αυτού μας εξέπληξαν με την προχειρότητα και την ασάφεια (δημιουργική η όχι) προσέγγισης στα θεσμικά και νομικά ζητήματα αλλά και τη χρησιμοποίηση του Ν.4173 και αναπαράγουν το αποτυχημένο μόρφωμα-έκτρωμα της ΝΕΡΙΤ.

Αντί λοιπόν να τροποποιηθεί ο ιδρυτικός νομός της ΕΡΤ, ώστε ‘’να μην υπάρχουν παθογένειες’’ κατά την κυβέρνηση στις προγραμματικές της δηλώσεις , ΕΠΙΛΕΧΤΗΚΕ να τροποποιηθεί (;) ο ιδρυτικός νομός έκτρωμα της ΝΕΡΙΤ (στην ουσία είναι ΑΥΤΟΥΣΙΟΥΣ! ) που κατάργησε την ΕΡΤ – ΠΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ από την σημερινή κυβέρνηση!

Αυτό λέγεται ΝΕΑ ΑΡΧΗ, ΜΕ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ !

Αποδέχεται ως νόμιμο το ΜΑΥΡΟ και το ’’ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ κλείσιμο της ΕΡΤ’’ με τον κατάπτυστο τρόπο που αυτό έγινε, με το πραξικόπημα της φαύλης και φασίζουσας συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, του μαύρου της Δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου, τη καταπάτηση του συντάγματος και των ευρωπαϊκών θεσμών και έτσι υπήρξε η ‘’ΜΑΥΡΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ’’ που παραμένει ως ΜΑΥΡΗ!

Αποδέχεται την νομιμότητα του ΑΝΟΜΟΥ μορφώματος της ΝΕΡΙΤ.

Γκρίζο μετά το μαύρο. Η πολυπόθητη επιστροφή στο άσπρο δεν θα ‘ρθει!

Οι εργασιακές σχέσεις αναβιώνουν χωρίς όμως ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ το μισθολόγιο, το βαθμολόγιο, το θεσμικό πλαίσιο των μέχρι σήμερα ΣΣΕ, το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΡΤ και πότε και πως θα αναγνωριστούν, εν τοις πράγμασι, οι 22 και πλέον μήνες εργασίας και αυταπάρνησης των διωκόμενων εργαζόμενων της ΕΡΤ.

Επαφίενται “ενδεχομένως” στον πατριωτισμό μιας υπουργικής απόφασης.

Δεν καθορίζονται στο σχέδιο νόμου οι δομές της ΕΡΤ της 11/6/2013 όπως οι αποφάσεις και εξαγγελίες των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και η ΕΡΤ επαναλειτουργεί χωρίς δομές και πανελλαδικό εύρος των δραστηριοτήτων της, χωρίς να καθορίζεται η λειτουργία των περιφερειακών Ρ/Σ των δικτύων εκπομπής της δομής και της αυτοτέλειας της ΕΤ3. Παραπέμπει στις αποφάσεις του Δ.Σ με την δαμόκλειο σπάθη όμως, του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού αφού αφαιρούν από το ανταποδοτικό τέλος των 3 ευρώ, 100 εκατ. ευρώ, παράνομα και καταχρηστικά, που έχουν υπολογιστεί στο ...ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ του προϋπολογισμού 2015 της απελθούσας φαύλης συγκυβέρνησης και επιπλέον υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην ΝΕΡΙΤ.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη διαφημίσεων – ούτε καν στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα!

Έτσι επέρχεται ο στραγγαλισμός σε δομές, πρόγραμμα και τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείτε για την εύρυθμη και ανταποδοτική λειτουργία της .

Δεν υπάρχει οργανόγραμμα, κανονισμός προσωπικού, υπηρεσιακά συμβούλια κ.α. και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι με μεταβατική διάταξη θα προβλεπόταν προσωρινή επαναφορά των ισχυόντων στην ΕΡΤ. Αντίθετα «καταρτίζονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο» ΧΩΡΙΣ συζήτηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις μας.

Δεν αναφέρεται, παρότι το ζητήσαμε, η ασφάλιση στο ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΟ .

Δεν αναφέρει τίποτα για τους συναδέλφους συμβασιούχους που δούλευαν στην ΕΡΤ πρίν το «μαύρο» και έκαναν την επιλογή να παραμείνουν στον αγώνα, αυτοί όπως φαίνετε δεν έχουν θέση στην ΕΡΤ. Οι δεκάδες αλληλέγγυοι πανελλαδικά που κρατούν ανοιχτή την ΕΡΤ δεν υπάρχουν πουθενά, ούτε μέριμνα για τις οικογένειες (πρόσληψη ενός μέλους Α βαθμού ) των 17 νεκρών μας παρότι πιέσαμε πιεστικά και δόθηκε υπόσχεση ότι κάποια μπορεί να προβληθούν .

Όλα τα κρίσιμα θέματα ανατίθενται στον υπουργό και στο διευθύνοντα σύμβουλο αναπαράγοντας ένα μοντέλο συγκεντρωτικό, με ηγετικά δίδυμα πρόεδρου και διευθύνοντος σύμβουλου που μέχρι πρόσφατα ζήσαμε με αρνητικά αποτελέσματα για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ αγωνιζόταν (κατήγγειλε στη δικαιοσύνη και στα ΜΜΕ), αγωνίζεται και θα αγωνιστεί για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ από μηδενική βάση για τις κακοδαιμονίες και τα σκάνδαλα κομματικών εξαρτήσεων και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος του παρελθόντος. Δεν θα μηδενίσει όμως ποτέ τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων της. Θα παλέψει να γίνουν δέκτες οι προτάσεις της γιατί είναι αξιοπρεπείς, ρεαλιστικές, δίκαιες, και άμεσα εφαρμόσιμες που αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη και είναι συνεπής με την απαίτηση της κοινωνίας. Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι του κλεισίματος της και οι πρωταίτιοι του σκανδάλου που λέγεται ΝΕΡΙΤ που εξακολουθεί να λειτουργεί. Για να βρουν δικαίωση οι αγώνες και οι δεσμεύσεις που δώσαμε και λάβαμε. Για μια ΕΡΤ ανοικτή στην κοινωνία και στο πολιτισμό, όχι στις εξαρτήσεις – τη θεσιθηρία και τα σκάνδαλα!

Η ΑΜΕΣΗ επαναλειτουργία της ΕΡΤ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΤΙΜΗΣ και ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ από την σημερινή ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ χωρίς προαπαιτούμενα –χωρίς θολές σελίδες και δημιουργικές ασάφειες γιατί το απαιτεί η κοινωνία, για τους 17 νεκρούς μας και γιατί το κερδίσαμε με τον δίκαιο αγώνα μας. .

Η ΕΡΤ ο εθνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας να λειτουργήσει με όλες τις δομές του, να είναι ένας πραγματικός μοχλός ανάπτυξης για να συμβάλλει στον εθνικό σκοπό που η κυβέρνηση έχει προτάξει για μείωση των βαρών στην ελληνική οικονομία, το ξεπέρασμα της κρίσης και της εξαθλίωσης ,να καταργήσει τα μνημόνια και να επαναφέρει την αξιοπρέπεια του λαού .

Είναι απαραίτητο στον διάλογο και στις τελικές αποφάσεις να ληφθούν υπόψη ακόμα και τώρα, οι θέσεις των θεσμικών οργάνων που και γνωρίζουν και είναι οι πυλώνες αυτού του ασυμβιβάστου – ανυποχώρητου και απαράμιλλου αγώνα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα όπως και ζητήματα εργασιακών σχέσεων και συλλογικών συμβάσεων, με βάση τις διακηρυγμένες αρχές και θέσεις των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που είναι το άνοιγμα της ΕΡΤ και η άμεση λειτουργία με όλα της τα μέσα ως να μην έκλεισε μια μέρα, με την δια νόμου κατάργηση της ΟΙΚ.02/11.6.2013 ΚΥΑ που αντισυνταγματικά την έκλεισε και επέβαλε το μαύρο, μέχρις ότου διαμορφωθεί, ψηφιστεί και υλοποιηθεί, με τα νέα θεσμικά όργανα, τους κανονισμούς και τα οργανογράμματα, ο νέος νόμος για την ΕΡΤ, την ΕΡΤ της καρδιάς μας ,την ΕΡΤ που ΟΛΟΙ ονειρευόμαστε.


Για την ΠΟΣΠΕΡΤ

 

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

                                   Παναγιώτης Καλφαγιάννης                                                      Γαβριήλ Κασιμάτης

 

 

Η ΕΣΗΕΑ χαιρετίζει το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ

Η ΕΣΗΕΑ χαιρετίζει το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ

10.03.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ χαιρετίζει την πολιτική συνέπεια της κυβέρνησης να φέρει ως ένα από τα πρώτα νομοσχέδιά της στη Βουλή, την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος της πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ, η πραγματική δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας, γεγονός που ταυτόχρονα θα σημάνει την εργασιακή αποκατάσταση χιλιάδων συναδέλφων, οι οποίοι με βάρβαρο τρόπο οδηγήθηκαν στην ανεργία τον «μαύρο» Ιούνιο του 2013.

Παράλληλα το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει τις θέσεις του για τη νέα εποχή που ανοίγει για την ΕΡΤ και τους εργαζόμενούς της, δηλώνει την ετοιμότητά του να συναντηθεί άμεσα με τον αρμόδιο υπουργό Επικρατείας, καθώς και να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τις προτάσεις της για το υπό δημόσια διαβούλευση ν/σ.

Κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν στην οργανωτική δομή του νέου φορέα, στους μισθούς υπερημερίας των συναδέλφων που επί 22 μήνες αγωνίστηκαν για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, στις εργασιακές σχέσεις, με βάση τις οποίες θα εργάζονται οι συνάδελφοί μας, τις Συλλογικές Συμβάσεις των δημοσιογράφων και άλλα, είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για την ΕΡΤ

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για την ΕΡΤ

10/3/2015

Σκληρή κριτική για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ, το οποίο δόθηκε για διαβούλευση χθες ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη καταφέρεται κατά του νομοθετήματος κάνοντας λόγο για «νεκρανάσταση» μιας από «τις χειρότερες εποχές της παλαιάς κρατικής ραδιοτηλεόρασης».

 

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ «αντί να θωρακίσει την ανεξαρτησία που τραυμάτισε η απαράδεκτη παρέμβαση της Ν.Δ. τον Ιούνιο του 2013, (την οποία ως ΠΑΣΟΚ είχαμε έντονα καταδικάσει), την υπάγει και πάλι στον Υπουργό, καταργεί τις πρόσφατες εγγυήσεις διαφάνειας που

είχαν νομοθετηθεί και προβλέπει τον ορισμό τού Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά από την κυβερνητική πλειοψηφία και μάλιστα σε πρώτη φάση από τον ίδιο τον Υπουργό».

 

Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «τη Ραδιοτηλεόραση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ με προφανή στόχο την ωμή κυβερνητική προπαγάνδα (και μάλιστα με το γνωστό απειλητικό ύφος κατά αυτών που ασκούν κριτική, όπως διαπιστώνεται το τελευταίο διάστημα κατά το οποίο έχουμε συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις κατά Μέσων Ενημέρωσης)».

 

Από την κριτική του ΠΑΣΟΚ δεν ξεφεύγει ότι στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται καμία αξιολόγηση, ότι βρίθει φωτογραφικών διατάξεων, όπως αυτή που εξαιρεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. από την υποχρέωση να έχει έστω πτυχίο και ότι οδηγεί σε αύξηση του ανταποδοτικού τέλους μέσω της εν λευκώ εξουσιοδότησης στον Υπουργό να το καθορίζει.

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=399240&catID=1

 

 

Η «περίπτωση» ΕΡΤ και η διάλυση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Ευρώπη

Η «περίπτωση» ΕΡΤ και η διάλυση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Ευρώπη

Η «περίπτωση» ΕΡΤ συμβολίζει την κατάρρευση των Θεσμών που καλούνται να προστατεύσουν και να εγγυηθούν ελάχιστα θεμελιώδη δικαιώματα στην εξάσκηση της ιδιότητας του πολίτη | EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

09.03.2015,

Συντάκτης: Κατερίνα Σαρικάκη*

Η «περίπτωση» ΕΡΤ επιστρέφει στην κοινοβουλευτική δημόσια σφαίρα, ώστε να αποφασιστεί, δημοκρατικά, το νομικό πλαίσιο που θα διέπει την επαναλειτουργία της. Ομως το «πρόβλημα» ΕΡΤ προέκυψε από την έλλειψη δημοκρατικότητας, τόσο στην παύση της λειτουργίας της όσο και στην αντικατάστασή της από έναν φορέα χωρίς τα βασικά στοιχεία ή αξίες του ζητούμενου δημόσιου χαρακτήρα. Η «περίπτωση» ΕΡΤ συμβολίζει την κατάρρευση των Θεσμών που καλούνται να προστατεύσουν και να εγγυηθούν ελάχιστα θεμελιώδη δικαιώματα στην εξάσκηση της ιδιότητας του πολίτη.

Στην Ελλάδα η κατάρρευση συντελέστηκε με βίαιο και ραγδαίο τρόπο και στην περίπτωση ΕΡΤ αντικαθρεφτίστηκαν αντιδημοκρατικές ιδεολογικές τοποθετήσεις και μίσος ενάντια στην πολυφωνία, την κριτική και ό,τι δεν είναι γερά ελεγχόμενο από ιδιωτικά και πολιτικά συμφέροντα. Σε πολλά μέρη της Ευρώπης, όμως, η εικόνα φανερώνει με ψηφιδωτό τρόπο τι ακριβώς επιφυλάσσει το μέλλον για τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις. Η αφορμή της οικονομικής κρίσης έχει χρωματίσει τις πολιτικές ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, αλλά τα κίνητρα δεν είναι πάντα η διάσωση του δημόσιου μέσου.

Η τηλεόραση της Βαλένθια στην Ισπανία είχε την ίδια μοίρα και, μολονότι πρόκειται για έναν περιφερειακό, αλλά σημαντικό σταθμό, το κλείσιμό της δεν είναι του ίδιου μεγέθους με την ΕΡΤ. Στην Πορτογαλία, η σταδιακή διάσπαση της δημόσιας ΡΤ πραγματοποιείται, με σκοπό να παραχωρηθούν οι παραγωγές πολιτισμικού περιεχομένου και ψυχαγωγίας στον ιδιωτικό τομέα, που ελέγχει τα καλωδιακά και ψηφιακά συστήματα μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων σταδιακά και των οπτικοακουστικών αρχείων.

Το «όραμα» της νέας, «μοντέρνας» λιτής δημόσιας ΡΤ θα είναι ένας σκελετός ειδησεογραφικών εκπομπών –γιατί σωστή δημοσιογραφία απαιτεί χρηματοδότηση και δεν αποφέρει άμεσα κέρδη, με τον τρόπο που αποφέρει το ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Οι αλλαγές αυτές στην τηλεόραση της Πορτογαλίας δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά μια μακρόχρονη προσπάθεια αποδυνάμωσης και ακόμα κατάργησής της και βασίζονται στην ιδιωτικοποίηση λειτουργιών της RTP, την οικονομική διαχείριση στα χέρια του κράτους και την κατάργηση σταθερών εργασιακών συμβολαίων. Οι συζητήσεις μου με δημοσιογράφους και ανθρώπους των τεχνών συγκλίνουν στο ότι επικρατεί ένα κλίμα φόβου οικονομικής καταστροφής για όσους τολμούν να εκφράσουν κριτική στα σχέδια αυτά. Κάποιοι από όσους μου μίλησαν βιώνουν την εκδικητικότητα του συστήματος.

Η φλαμανδική τηλεόραση VRT αναγκάστηκε να ιδιωτικοποιήσει την ψηφιοποίηση των αρχείων της και με αυτόν τον τρόπο να δώσει μέρος της κυριαρχίας της σε ιδιωτική εταιρεία. Συνδυασμένη αυτή η εξέλιξη με τη δραστική μείωση προσωπικού και την πρόσθετη επιβάρυνση να καλύψει 75% της παραγωγής με λιγότερο προσωπικό, καθώς και τη χρηματοδότησή της μέσω του κρατικού μηχανισμού δημιουργούν ιδιαίτερα σημεία πίεσης. Η ολλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση ΝΡΟ, υπό τη δικαιολογία της λιτότητας, βίωσε το κλείσιμο 13 σταθμών μέχρι φέτος από το 2011, έχοντας φέρει πλήγμα μείωσης του προϋπολογισμού της κατά το ένα τρίτο.

Το Ισραήλ ακολούθησε στα χνάρια της ΕΡΤ, τον Μάιο 2014, πρώτα καταργώντας τη δημόσια χρηματοδότηση μέσω του φόρου τηλεόρασης κι έπειτα ανακοινώνοντας το κλείσιμο της Ισραηλινής Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής. Σε ανακοίνωσή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπ. Νετανιάχου, δήλωσε ότι τα «σωματεία είχαν γίνει αφεντικά». Οι δηλώσεις αυτές απροκάλυπτης μεροληψίας ενάντια σε νόμιμα όργανα και ιδεολογίες ηχούν και στον λόγο του τέως πρωθυπουργού Σαμαρά, όταν αναφερόταν στους εργαζόμενους της ΕΡΤ ως «αριστερούς». Τα πολιτικά και οικονομικά κίνητρα πίσω από τις διάφορες μεθόδους αποδυνάμωσης των δημόσιων ραδιοτηλεοράσεων στην Ευρώπη και αλλού δείχνουν ένα ανησυχητικό φαινόμενο συστημικής καταστροφής δημοσίων χώρων επικοινωνίας.

Σημαντικές πτυχές της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ πηγάζουν από τη γνώση μας των βιωμάτων άλλων φορέων. Πρώτιστα, η παραγωγή και διεύθυνση περιεχομένου πρέπει να παραμείνει στα χέρια της ΕΡΤ ως φορέας προστασίας πολιτισμικής κληρονομιάς και πολιτισμικού γίγνεσθαι. Η αυτόνομη παραγωγή πολιτισμικού προγράμματος, η επανένταξη των οπτικοακουστικών αρχείων υπό τη διεύθυνση της ΕΡΤ, η συνέχεια σταθερών εργασιακών συμβολαίων και η χρηματοδότησή της από κοινό χαμηλό φόρο με σκοπό την αυτόνομη οικονομική διαχείριση, είναι τα βασικά μαθήματα που λαμβάνουμε από τη μοίρα άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοράσεων.

Ολα αυτά αποτελούν τα δομικά αναγκαία χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει η ΕΡΤ.Αλλά όχι τα μόνα. Το ελληνικό κράτος οφείλει να στηρίξει το άνοιγμα που συνετέλεσαν η τηλεόραση της Θεσσαλονίκης ΕΡΤ3 και τα ραδιόφωνα σε Αθήνα και όλη την Ελλάδα. Συμβούλια πολιτών και ειδικών έχουν μια ειδική θέση στο να καταστήσουν στην πράξη την ΕΡΤ δημοκρατικά υπόλογη στην κοινωνία –και όχι στον λαϊκισμό ή τη δημαγωγία.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η τωρινή προσπάθεια θεσμοθέτησης μιας ανεξάρτητης,φερέγγυας και περήφανης δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι ακόμα πιο σημαντική. Δεν πρόκειται απλώς πλέον για την επαναλειτουργία ενός εθνικού μέσου, αλλά για ένα παραδειγματικό μήνυμα που αφορά το μέλλον των χώρων έκφρασης και πολιτισμού που πρέπει να ανήκουν στους πολίτες.

* καθηγήτρια Διακυβέρνησης των ΜΜΕ στο Ινστιτούτο Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο της Βιέννης

http://www.efsyn.gr/arthro/i-periptosi-ert-kai-i-dialysi-tis-dimosias-radiotileorasis-stin-eyropi 

Mαύρη σελίδα για την κυβέρνηση της «Αριστεράς» η ΕΡΤ

Mαύρη σελίδα για την κυβέρνηση της «Αριστεράς» η ΕΡΤ

02/03/2015

Θα πληρώνει ο ελληνικός λαός τη δημιουργία μιας ΕΡΤ που ακόμη κι αν δεν υπήρχε δεν θα έλειπε σε κανέναν.

 

Να μας το θυμηθείτε. Η υπόθεση της ΕΡΤ που θα επαναλειτουργήσει σύντομα, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνει η μεγαλύτερη ξεφτίλα της παρούσας κυβέρνησης.

Μέσα στην εβδομάδα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την ανασύσταση της ραδιοτηλεόρασης και την επαναπρόσληψη όλων όσοι είχαν απολυθεί όταν μπήκε το μαύρο και ιδρύθηκε η ΝΕΡΙΤ. Εκείνο το λάθος της προηγούμενης κυβέρνησης, λάθος κυρίως επικοινωνιακό κι όχι ουσίας, έρχεται τώρα ο Παππάς να το «διορθώσει» αλλά πράγματι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το κάνει.

Είναι τόσο σίγουρο το μπάχαλο που θα δημιουργηθεί που να είστε σίγουροι ότι η ΕΡΤ θα είναι μια μαύρη σελίδα στην κυβέρνηση της Αριστεράς.

Κατ’ αρχάς, εκτιμάται ότι περί τους 1.500 εργαζόμενους της παλιάς ΕΡΤ θα ξαναπροσληφθούν. Όμως, με τι λεφτά θα γίνει αυτό; Ποιος θα αναλάβει το κόστος; Όπως λέει η κυβέρνηση μπορεί να γίνει μια μικρή αύξηση στο ανταποδοτικό τέλος. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες θα πληρώσουν για να ξαναλειτουργήσει η ΕΡΤ όπως γουστάρει ο Τσίπρας και ο Παππάς.

Υπάρχουν και χειρότερα: Όπως π.χ. όσοι επαναπροσληφθούν πόσο μισθό θα παίρνουν; Αυτόν που έπαιρναν πριν απολυθούν ή τις μειωμένες αποδοχές που παίρνουν οι σημερινοί εργαζόμενοι στη ραδιοτηλεόραση; Χθες ο Αλέξης Μητρόπουλος έλεγε ότι θα παίρνουν τους προηγούμενους μισθούς, δηλαδή από 1.500 – 2.000 ευρώ και πάνω, ποσά που δεν τα βρίσκουμε αλλού. Όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις που πήραν οι απολυμένοι, είπε ότι κάποιοι θα τα επιστρέψουν, άλλοι θα κάνουν συμψηφισμούς κ.λπ. Χάος δηλαδή αν σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότεροι από τους σημερινούς εργαζόμενους ήταν και παλιά στην ΕΡΤ και δέχθηκαν να πάρουν σχεδόν μισό μισθό, αφού πρώτα πήραν την αποζημίωση. Θα δεχθούν να παίρνουν αυτοί μικρότερο μισθό από τους επαναπροσλαμβανόμενους;

Από την άλλη, που θα μπουν όλοι αυτοί οι παλιοί που θα επιστρέψουν; Υπάρχουν θέσεις για να καλύψουν; Θα δημιουργηθεί ξανά η ΕΡΤ – κολοσσός που απασχολούσε μέχρι και 6.000 εργαζόμενους;

Παράλληλα, θα επιστρέψουν και τα προνόμια των Καλφαγιάννηδων της ΠΟΣΠΕΡΤ; Επίσης, θα εμφανιστούν φαινόμενα ρεβανσισμού; Διότι μαθαίνουμε ότι οι παλιοί λένε τους καινούργιους προδότες και μνημονιακούς και όταν επιστρέψουν θα τους… τσακίσουν.

Κι όλα αυτά για ένα ακόμη επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Για να κάνει η Ζωή, η Ραχήλ, η Αγλαΐα Κυρίτση και ο Καλφαγιάννης το κομμάτι τους. Θα πληρώνει ο ελληνικός λαός τη δημιουργία μιας ΕΡΤ που ακόμη κι αν δεν υπήρχε δεν θα έλειπε σε κανέναν.

Γι’ αυτό λέμε ότι η υπόθεση αυτή θα αποτελέσει μείζον πρόβλημα για την κυβέρνηση και τους εμπνευστές του νομοσχεδίου.

http://www.antinews.gr/ANTIMEDIA/mauri-selida-gia-tin-kubernisi-tis-aristeras-i-ert/#.VPQ88e-yXYY.twitter

 

 

Σελίδα 262 από 265

Ιούλιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Κανένα γεγονός

Η σελίδα μας στο Facebook

Facebook Image

Athens - Electronix 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΑΒΡΙΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ  ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΝΙΚΟΥ


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

play-out-2.jpg
Image Detail
ΚΕ Αίνος Κεφαλλονιά 4.jpg
Image Detail
GO_TO_TOP