Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΑ

Οι αγωνιζόμενοι στους περιφερειακούς σταθμούς της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ), από τον Έβρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Πελοπόνησο, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, την Κρήτη, υποδεχόμαστε με ικανοποίηση την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.

Οι Περιφερειακοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί της ΕΡΑ αναπόσπαστο κομμάτι της ΕΡΤ λειτουργούν για πέντε και πλέον δεκαετίες και αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της δημόσιας ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα.

Έχουν βαθιές ρίζες τις τοπικές κοινωνίες, προβάλλοντας τις ανάγκες της περιφέρειας, συμβάλλοντας στην ενημέρωση, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία. Αποτελούν δε, χάρη στη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια δεκάδων ανθρώπων τεχνικών, δημοσιογράφων και διοικητικών, ζωντανά κύτταρα δημιουργίας, αλληλεγγύης και ενημέρωσης στον τόπο τους.

Συνέχισαν, ακόμη και μετά το «μαύρο» που έριξε η προηγούμενη κυβέρνηση στη δημοκρατία, να αποτελούν την φωνή των πολιτών σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και διαμορφώθηκαν σε βήμα διαλόγου της περιφερειακής κοινωνίας, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ιστορίας διαθέτοντας σημαντικά αρχεία που διατηρήθηκαν με πολύ κόπο από την καταστροφή όλο το προηγούμενο διάστημα.

Οι Περιφερειακοί Σταθμοί, είναι εκείνοι που πρωτοστάτησαν και κράτησαν μαζί με την ΕΡΤ3 και όλες τις υπόλοιπες δομές της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης όρθια την ΕΡΤ τους τελευταίους 21 μήνες.

Συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία διαλόγου εκφράζουμε τις παρατηρήσεις και τις θέσεις μας επί του νομοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση, με κύριο στόχο την πλήρη λειτουργία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, που θα αγκαλιάζεται και θα ελέγχεται από την κοινωνία και την αναγνώριση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν.

Συγκεκριμένα, καταθέτουμε τις ενστάσεις και παρατηρήσεις μας ως προς συγκεκριμένα άρθρα του νέου νομοσχεδίου.

Άρθρο 4:

Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς ή και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η ΕΡΤ ΑΕ αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους».

Άρθρο 13

Το άρθρο 11 του ν.4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί συμβούλια κοινωνικού ελέγχου του προγράμματος σε κάθε διοικητική περιφέρεια της επικράτειας. Στα συμβούλια συμμετέχουν εθελοντικά ακροατές, τηλεθεατές, θεσμοί και κοινωνικές συλλογικότητες που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Αποστολή των συμβουλίων είναι να μεταφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις απόψεις επί του περιεχόμενου του προγράμματος, προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και καταγγελίες ως προς την τήρηση των προβλεπομένων στα κανονιστικά κείμενα ή άλλες κανονιστικές διατάξεις προγραμματικών υποχρεώσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Με απόφαση του ΔΣ εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά στα Συμβούλια».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να προσδιοριστούν οι θεσμοί και οι κοινωνικές συλλογικότητες. Να μην έχει αρμοδιότητα επί του θέματος αυτού το Δ.Σ αλλά να περιληφθεί διάταξη ώστε οι φορείς, οι θεσμοί και οι συλλογικότητες να αναδεικνύονται από τις αυτόνομες διοικήσεις των περιφερειακών σταθμών και κυρίως οι φορείς, οι συλλογικότητες και οι μεμονωμένοι πολίτες να λειτουργούν επικουρικά και αλληλέγγυα ως προς τις δομές της ΕΡΤ. Να μην λειτουργούν καταγγελτικά αλλά υποστηρικτικά.

Άρθρο 14

Το άρθρο 14 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Κανονισμοί Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.1. Η διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Με τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

3. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί κινητών και ακινήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με κανονισμό, που καταρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι Κανονισμοί των παραγράφων 1, 2 και 3 καταρτίζονται κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών σωματείων και ενώσεων των εργαζομένων της εταιρείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να περιληφθεί οπωσδήποτε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος για τον προσδιορισμό των προσόντων για την πρόσληψη θα δεσμεύεται από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται π.χ στον ΑΣΕΠ, διαφορετικά πρόκειται για υπερεξουσία χωρίς καθαρούς όρους και δεσμεύσεις αντικειμενικές

Να περιληφθεί ως ρητή αναφορά η συμμετοχή όλων των συνδικαλιστικών σωματείων και να αναφερθούν ονομαστικά.

Άρθρο 15

Το άρθρο 15 του ν.4173/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4203/2013 (Α΄235) και την παρ. 4 του άρθρου έβδομου του ν.4279/2014 (Α΄158), αντικαθίσταται ως εξής: «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού 1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, με εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994, όπως ισχύουν. 2. Οι όροι του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθορίζονται με επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να αντικατασταθεί η λέξη «επιχειρησιακή σύμβαση» με τη λέξη «συλλογική σύμβαση εργασίας» .

Τέλος, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη διοικητική αυτοτέλεια των Περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΑ, ώστε οι εργαζόμενοι στους περιφερειακούς σταθμούς να αποφασίζουν για τις ανάγκες τους και όχι άνθρωποι που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά.

Άρθρο 16

Μετά το άρθρο 16 του ν.4173/2013 προστίθεται νέο άρθρο «16 Α» ως εξής: «Άρθρο 16Α ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφ’ εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που προκύπτουν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβίωση συμβάσεων και ιδίως τα θέματα που αφορούν, ενδεχομένως:

α) μισθούς υπερημερίας του Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε που καταργήθηκε με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 Κοινή Υπουργική Απόφαση,

β) συμψηφισμούς αυτών με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και κάθε είδους αποζημιώσεις που ελήφθησαν, καθώς και συμψηφισμούς με τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού για την περίοδο μέχρι την αναβίωση των συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του προσωπικού τούτου.

3. Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:

α) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί σύμβουλοι.

β) όσοι με έγγραφη δήλωση τους η οποία υποβάλλεται στο ΔΣ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος γνωστοποιήσουν στο ΔΣ ότι δεν επιθυμούν την αναβίωση της Σύμβασης εργασίας τους, ή όσοι δεν εμφανιστούν εντός της προθεσμίας αυτής.

γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη σύνταξη με οριστική απόφαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά την δημοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη αντίστοιχης σύνταξης. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εργαζομένων που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραμένουν σε ισχύ.

4. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο έχει θητεία ενός έτους, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και απαρτίζεται από:

α) τον Πρόεδρο

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

γ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε και ανήκαν στο προσωπικό της καταργηθείσας με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου και τα οποία εκπίπτουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού σωματείου των εργαζομένων,

δ) δύο (2) πρόσωπα εγνωσμένου επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους, με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς με το σκοπό και την αποστολή της Ε.Ρ.Τ. A.E. ε) ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και το οποίο εκπίπτει σε περίπτωση ανάδειξής του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να υπάρξει ρητή και σαφής αναφορά και παραδοχή επί της καταβολής όσων αναφέρονται στις παραγράφους α), β) και γ), σε διαφορετική περίπτωση η αδικία θα είναι εκείνη που θα επικαθήσει πρώτη στο ξεκίνημα της ΕΡΤ.

Σε ό,τι αφορά το 3), παράγραφος γ), να συμπληρωθεί με τη φράση «εφόσον ελεγχθεί η νομιμότητα της σύναψης συμβάσεων».

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΣΤΟ opengov.gr ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΣΤΟ opengov.gr ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2015

 

Η πολύχρονη συσσωρευμένη εμπειρία των μελών μας στην διαμόρφωση θεσμικών προτάσεων που λύνουν ή βελτιώνουν σοβαρά προβλήματα του oπτικοακουστικού χώρου, έχουν καταστήσει την Εταιρεία μας αξιόπιστο συνομιλητή και δημιουργικό συνεργάτη σε κάθε θεσμική αλλαγή.

Παρακαλούμε να μελετήσετε και να λάβετε υπόψη σας, τις παρακάτω προτάσεις μας στην προσπάθεια που κάνετε για την αναμόρφωση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης:

1. Να προβλέπεται στο νέο σχέδιο νόμου η σχέση της Δημόσιας Τηλεόρασης με την Εθνική Κινηματογραφία.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο να συμμετέχει ως μέλος, εκπρόσωπος της Κινηματογραφικής Κοινότητας με γνώση των κινηματογραφικών προγραμμάτων της νέας ΕΡΤ.

3. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί να συρρικνωθούν. Ο εξορθολογισμός και η αναδιάρθρωση του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού φορέα δεν προϋποθέτει κατ’ ανάγκη μικρότερο αριθμό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Ο επανασχεδιασμός της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην εποχή μας είναι ανάγκη να στηρίζεται σε αξιοποίηση των σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνολογιών, ώστε οι σταθμοί αυτοί να είναι πιο ευέλικτοι, πιο παραγωγικοί και επομένως αντι-γραφειοκρατικοί. Σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να δημιουργηθούν:

α) Ένας τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας με άξονα την ειδησεογραφία και την ενημέρωση του ελληνικού λαού,

β) Ένας θεματικός τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας μέσα από τον οποίο θα προβάλλονται ο Πολιτισμός, η επιστήμη, η έρευνα και ο αθλητισμός,

γ) Η πρώην ΕΤ3 να διατηρήσει την πανελλαδική της εμβέλεια και να επικεντρωθεί σε θέματα της Βόρειας Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και

δ) Να δημιουργηθεί θεματικός τοπικός τηλεοπτικός σταθμός στην Κρήτη, πανελλαδικής εμβέλειας και να επικεντρώνεται στα ζητήματα της Νότιας Ελλάδας και των χωρών της Νοτιοανατολικής λεκάνης της Μεσογείου.

4. Ζητάμε την επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων στην πρώην ΕΡΤ και όσοι εργάζονταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου να γίνουν αορίστου. Στην συνέχεια, οι προσλήψεις του προσωπικού που γίνονται στον νέο φορέα πρέπει να καθορίζονται από αξιοκρατικά κριτήρια και να στηρίζονται στην γνώση και την εμπειρία των εργαζομένων. Πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη, τα χρόνια υπηρεσίας κάθε εργαζόμενου στην πρώην ΕΡΤ Α.Ε.. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συγκρότηση μιας αξιόπιστης και δημιουργικής ομάδας σημαντικού αριθμού σκηνοθετών.

5. Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση οφείλει να στηρίζει έμπρακτα την εφαρμογή του νόμου για το 1,5% που προβλέπεται για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Θεωρούμε ότι όλες οι ταινίες που πήραν έγκριση από το πρώην Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. για χρηματοδότηση τους στα πλαίσια του ως άνω νόμου, σύμφωνα με απόφασή του, και δεν πρόλαβαν να υπογράψουν την αντίστοιχη σύμβαση, όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, δικαιούνται και πρέπει να συνάψουν εκ νέου σύμβαση, ως καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα επιδότησης των κινηματογραφικών παραγωγών. Μέχρι σήμερα η ΕΡΤ Α.Ε. ήταν ο μόνος τηλεοπτικός σταθμός που εφάρμοζε αυτή την νομική υποχρέωση μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης Πόρων για τον Κινηματογράφο και απέδιδε το ποσό αυτό στους έλληνες παραγωγούς αποτελώντας την μόνη στέρεη χρηματοδότηση και τονώνοντας έτσι την ελληνική κινηματογραφία και την παραγωγή ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους. Ιδιαίτερη μέριμνα δίδονταν πάντα στο πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε. «Μικροφίλμ» που αφορά νέους κινηματογραφικούς δημιουργούς, τους δημιουργούς δηλαδή του μέλλοντος.

6. Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση οφείλει να συνεχίσει γενικότερα τη στήριξη της ελληνικής κινηματογραφίας, α) με την συνέχιση των προγραμματικών συμφωνιών με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και β) με τη στήριξη των ελληνικών κινηματογραφικών φεστιβάλ, όπως Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Δράμας, Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, Φεστιβάλ Χαλκίδας, Φεστιβάλ Λάρισας και όλα τα υπόλοιπα φεστιβάλ ανά την χώρα.

7. Να διασφαλιστεί όλο το Οπτικοακουστικό αρχείο της πρώην ΕΡΤ , να συνεχίσει η ψηφιοποίηση του και αυτό το υλικό να αποτελέσει δημόσιο κοινωνικό αγαθό.

8. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών παραγωγών της ΕΡΤ Α.Ε.. Επίσης το ποσοστό 25% επί του προϋπολογισμού για εξωτερικές παραγωγές θεωρούμε ότι είναι χαμηλό διότι το ζητούμενο για την Δημόσια Τηλεόραση είναι το άνοιγμα στους νέους δημιουργούς όλων των Τεχνών και για τηλεοπτικά και για κινηματογραφικά έργα όπως π.χ. : στις ταινίες fiction, τηλεταινίες, δημιουργικά ντοκιμαντέρ, στήριξη νέων σκηνοθετών μέσα από τα προγράμματα ταινιών μικρού μήκους.

9. Υποστήριξη προγραμματικών συμφωνιών με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, προγράμματα για την ανάδειξη νέων σεναριογράφων και νέων παραγωγών αλλά και προγράμματα επιμόρφωσης των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών στελεχών της χώρας.

10. Από την στιγμή που ένα σημαντικό ποσοστό του προγράμματος θα γίνεται από εξωτερικούς δημιουργούς και άλλους συνεργάτες είναι αυτονόητο ότι ο νόμος πρέπει να προβλέπει την συμμετοχή προσώπων αυτών σε όλες τις επιτροπές, επιλογής προγράμματος, διοικητικά συμβούλια και άλλα διοικητικά όργανα της ΕΡΤ.

11. Η σύσταση των επιτροπών πρέπει να προηγηθεί των προκηρύξεων για την ανάθεση προγράμματος. Εάν η κάθε επιτροπή είναι τριμελής, δύο μέλη της θα πρέπει να προέρχονται από πρόσωπα της Δημόσιας Τηλεόρασης, γνώστες του θέματος με το οποίο θα ασχολείται η Επιτροπή και ένας εξωτερικός δημιουργός. Εάν η επιτροπή είναι πενταμελής τότε θα αποτελείται από τρία πρόσωπα της Δημόσιας Τηλεόρασης με γνώση του αντικειμένου της επιτροπής και δύο εξωτερικούς, έναν δημιουργό και έναν παραγωγό.

12. Θεωρούμε ότι η διατήρηση όλων των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ Α.Ε, είναι στοιχείο Πολιτισμού. Τα μουσικά σύνολα επιπλέον πρέπει να αναπροσαρμόσουν την δράση τους με την παρουσίαση έργων τους μέσα στην ελληνική κοινωνία.

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών θα είναι ένας σταθερός, συνεπής και αξιόπιστος συνεργάτης στην προσπάθειά για την επανασύσταση της ΕΡΤ Α.Ε. και για την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ

 

 

Εργαζόμενοι ΕΡΑ Πάτρας :"Αδιευκρίνιστες προθέσεις για την επαναλειτουργία των περιφερειακών σταθμών"

Εργαζόμενοι ΕΡΑ Πάτρας :"Αδιευκρίνιστες προθέσεις για την επαναλειτουργία των περιφερειακών σταθμών"

Τι αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στην τελευταία Γενική Συνέλευση

Σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι της ΕΡΑ Πάτρας σημειώνουν: "Οι αγωνιζόμενοι στην Περιφερειακή ΕΡΤ - ΕΡΑ Πατρών, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ τον- 21 μηνών- αγώνα μας για ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΤ κόντρα στο μαύρο της 11ης Ιουνίου του 2013, από κοινού με τους συναδέλφους - συναγωνιστές σε όλες τις ΕΡΑ της Επικράτειας, στην ΕΤ-3 και ΕΡΤopen.

Με αφορμή την κατεπείγουσα διαδικασία διαβούλευσης, στην οποία ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς έθεσε το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του νέου οπτικο-ακουστικού φορέα, ραγματοποιήσαμε γενική συνέλευση οι αγωνιζόμενοι-εργαζόμενοι της ΕΡΤ Πατρών, στις εγκαταστάσεις της Ραδιοφωνίας - στο Δασύλλιο, κατά την οποία τονίστηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ "ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ", ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΤ, ΠΟΥ ΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕΤΕΡΙΖΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.

2) Ειδικότερα για το 20σελιδο σχέδιο νόμου για ΕΡΤ ΑΕ με τα 19 άρθρα, παρατηρήσαμε νομικές διατυπώσεις με διασταλτικό χαρακτήρα και αδιευκρίνιστες προθέσεις επί της επαναλειτουργίας των Περιφερειακών Σταθμών, ειδικά στην διατύπωση του άρθρου 4 του ν.4173/2013 που ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ.

3)Στο άρθρο 13 του ν4173/2013 που αναφέρεται στα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥΣ, στον αγώνα μας, στα κινήματα, στις συλλογικότητες και να τους δίδεται ο ρόλος του "τοποτηρητή" του προγράμματος. Του επιτηρητή του Κανονισμού Λειτουργίας, κοινώς ο ρόλος του αστυνομικού.

4)Στο άρθρο 15 του ν.4173/2013 διακρίναμε ασάφεια στο νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που στη θέση τους αναφέρονται επιχειρησιακές συμβάσεις που ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠ΄ΟΥΔΕΝΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ.

Για τους εργαζόμενους της ΕΡT Πατρών η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με την πλήρη αναγνώριση ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, είναι το ζητούμενο για ένα πραγματικά δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα".

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΠΑΤΡΩΝ


 

Θα υπάρξει πραγματικά "Νέα" ΕΡΤ;

Θα υπάρξει πραγματικά "Νέα" ΕΡΤ;

Θέμα ημερών είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου της ΕΡΤ για συζήτηση στη Βουλή. Τι λέει το νομοσχέδιο; Αφήνει ερωτηματικά;

της Νεφέλης Τσιάπου

 

Τρίτη εβδομάδα και ακόμη να συζητηθεί ακόμα το νομοσχέδιο της ΕΡΤ στη Βουλή. Την Δευτέρα επιτέλους που πέρασε κατατέθηκε κ σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο.

Βλέπουμε μία άλλη ΕΡΤ μέσα από το νομοσχέδιο; Φεύγει η ΝΕΡΙΤ και έρχεται μία καινούργια ΕΡΤ;

Το νέο νομοσχέδιο μιλάει για ένα διάστημα ενός έτους όπου θα υπάρχει η μετάβαση, ένα «μεσοδιάστημα» , όπου το διοικητικό συμβούλιο που θα οριστεί θα πρέπει να διασαφηνίσει πολλά θέματα λειτουργίας της ΕΡΤ και να αποφασίσει ποιο είναι το γενικό πλαίσιο.

«Θα είναι μία συνέχεια της υπάρχουσας ραδιοτηλεόρασης αλλά με σημαντικές προσπάθειες βελτίωσης του προγράμματος σιγά-σιγά» είπε σήμερα το απόγευμα στην εκπομπή του The Press Project , Στο Κόκκινο ο Νίκος Μιχαλίτσης.

Στους τηλεοπτικούς δέκτες το σήμα ΝΕΡΙΤ αντικαθίσταται από αυτό της ΕΡΤ( Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.4173/2013 όπου αναφέρεται η φράση «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.», αντικαθίσταται ως «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε»).

Το ανταποδοτικό τέλος παραμένει στα 3 ευρώ μηνιαίως, αλλά μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Επικρατείας. Υπάρχει πάντως πρόβλεψη για εξαίρεση των καταναλωτών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και καθορίζονται τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για την εξαίρεση αυτών.

Αόριστο είναι έως τώρα το πόσους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς, πανελλαδικούς ή περιφερειακούς σταθμούς, μουσικά σύνολα και χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους θα έχει η ΕΡΤ Α.Ε. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο αυτή είναι αρμοδιότητα του νέου Δ.Σ. που οριστεί στη νέα ΕΡΤ και θα εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι επανέρχονται οι αόριστου χρόνου συμβάσεις για όσους εργάζονταν στην ΕΡΤ έως τις 11 Ιουνίου 2013. Πάνω σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα μισθών, όπως μισθούς υπερημερίας, συμψηφισμούς με αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.ά,, η απόφαση ορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.

Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εργαζομένων που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραμένουν σε ισχύ.

Μ ’αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι της παλιάς ΕΡΤ θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τους «αντιπάλους τους», τους εργαζόμενους της ΝΕΡΙΤ. «Δύσκολη η συνύπαρξη αφού θεωρούμε πως οι εργαζόμενοι που αποφάσισαν να εργαστούν στη ΝΕΡΙΤ έκαναν μία επιλογή ήττας»¨ είπε χαρακτηριστικά μία εκ των εκπρόσωπων των δημοσιογράφων της ΕΡΤ Στο Κόκκινο σήμερα το απόγευμα.

Βασική προτεραιότητα της νέας ΕΡΤ είναι να ανοίξει Χωρίς να υπάρξει νέο μαύρο. Χαρακτηριστικά έχει οριστεί ως ημέρα «μηδέν» που θα γίνει η αλλαγή της ΝΕΡΙΤ σε ΕΡΤ.

Μείζονος σημασίας είναι το σημείο του νομοσχεδίου που μιλάει για την αντιμετώπιση των παθογενειών του παρελθόντος της ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται σημαντικές αλλαγές όπως: κατάργηση προνομίων, προκηρύξεις διαγωνισμών για ανάθεση έργου και κοινωνικός έλεγχος της ΕΡΤ.

Βασικό θέμα που δεν υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο της ΕΡΤ είναι το εάν θα υπάρχει χρηματοδότηση των ελληνικών ταινιών και γενικότερα κινηματογραφικών παραγωγών από τη νέα ΕΡΤ Α.Ε.

 http://www.thepressproject.gr/article/74415/Tha-uparksei-pragmatika-Nea-ERT

 

Αποκλεισμός πτυχιούχων ΤΕΙ στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ

Αποκλεισμός πτυχιούχων ΤΕΙ στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ

13/03/2015

 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Για απαράδεκτο αποκλεισμό των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι στο σχέδιο νόμου για τις “Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν.2190/1920, κάνει λόγο η Επαγγελματική Επιστημονική Ενωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, με επιστολή, προς τους συναρμόδιους υπουργούς .

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Υπουργέ

, Στο άρθρο 10 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου “Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν.2190/1920”, προβλέπεται ότι για 4 θέσεις μελών από τις 7 του Δ.Σ της Ε.Ρ.Τ (περιλαμβανομένου και του Δ/ντος Συμβούλου) απαιτείται τίτλος πανεπιστημιακού ιδρύματος αποκλείοντας τους πτυχιούχους του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι,Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)!

Η ανωτέρω αδικαιολόγητη ενέργεια εκ μέρους των συντακτών του σχεδίου νόμου, έχει εξοργίσει χιλιάδες πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι δεδομένου ότι σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις απαιτούνταν πτυχίο Α.Ε.Ι (Πανεπιστήμιων –Τ.Ε.Ι) και όχι μόνο πανεπιστήμιου! Τ

ι άλλαξε άραγε τώρα;

Ως φαίνεται οι συντάκτες της διάταξης μάλλον «ξεχνούν» ότι:

• με βάση την κείμενη νομοθεσία (2916/2001,3549/2007,4009/2001 όπως ισχύει) η ανώτατη εκπαίδευση είναι ενιαία και αποτελείται από τον τεχνολογικό και πανεπιστημιακό τομέα

• οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι μπορούν να εξελίσσονται μέχρι την θέση του Γενικού Διευθυντή στο Δημόσιο 4275/2014 (άρθρο 1)

, • σε εταιρείες όπως ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, Διευθύνων Σύμβουλος είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.

Τονίζουμε, επίσης, το γεγονός ότι πολλοί πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή / και διδακτορικών τίτλων σπουδών.

Ωστόσο οι δηλώσεις ενδιαφέροντος των συγκεκριμένων πτυχιούχων ενδέχεται να απορρίπτονται, καθώς δεν είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ιδρύματος. Επιπλέον στα Α.Ε.Ι Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι) υπάρχουν Τμήματα (ενδεικτικά αναφέρουμε τα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κλπ), οι πτυχιούχοι των οποίων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στις εν λόγω θέσεις.

Κύριε Υπουργέ, Η επιλογή αυτή, εκ μέρους των συντακτών του νομοσχεδίου και της πολιτικής ηγεσίας υποδηλώνει ιδιότυπο ρατσισμό κατά συγκεκριμένων πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης και ίσως θα πρέπει να αναμένουμε πλέον ακόμη και τον αποκλεισμό των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι δια νόμου από το να το να είναι υποψήφιοι για να εκλέγονται στη Βουλή!

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για λόγους ηθικής τάξης και ισονομίας σας καλούμε να τροποποιήσετε τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω άρθρου του σχεδίου νόμου ως εξής:

πρόταση –τροπολογία

Το άρθρο 10 του σχεδίου νόμου τροποποιείται ως έξης:

«Άρθρο 10 Το άρθρο 9 του ν.4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:

α) τον Πρόεδρο,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

γ) τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Τα μέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,

δ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ...»

Ο Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε. Δημόπουλος Δημήτριος

 

http://www.esos.gr/arthra/37404/apokleismos-ptyhioyhon-tei-sto-nomoshedio-gia-tin-ert

 

 

ΕΡΤ: Αντιπαράθεση για την πολιτική και την δημοσιογραφία

ΕΡΤ: Αντιπαράθεση για την πολιτική και την δημοσιογραφία

του Σπύρου Σουρμελίδη

Η επαναλειτουργία της ΕΡΤ είναι αιτία και αφορμή για μια ακόμα πολιτική αντιπαράθεση. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, ίσως είναι εξαιρετικά σημαντική για τις γενικότερες εξελίξεις. Η δημοσιογραφία κατέρρευσε τα τελευταία χρόνια υπό το βάρος της επιχειρηματικής φούσκας στον εκδοτικό κλάδο, και της πολιτικής υπερεκμετάλλευσης των ΜΜΕ από την κυβέρνηση Σημίτη και μετά. Έρμαιο στα χέρια των (επίσης προβληματικών) τραπεζών, η δημοσιογραφία προσπαθεί να επιβιώσει ακολουθώντας τους ίδιους λάθος δρόμους και τρόπους που χρησιμοποίησε και τα χρόνια της «ευμάρειας» και τα χρόνια της χρεοκοπίας. Τι συμβαίνει αυτή την ώρα; Μια νέα κυβέρνηση δηλώνει ότι θέλει να σπάσει το πελατειακό σύστημα στην δημόσια τηλεόραση (οφείλει να το πράξει και να μην είναι μόνο λόγια). Και θέλει επίσης να σπάσει την διαπλοκή στον χώρο των MME, μεταξύ μεγάλων ομίλων (που δεν πληρώνουν), των τραπεζών και της πολιτικής. Η διακήρυξη και μόνο των προθέσεων, προκαλεί αντιδράσεις και επιθέσεις κατά της κυβέρνησης.

Η επίθεση του «Ποταμιού» στην κυβέρνηση με αφορμή την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, έφερε στην επιφάνεια τις πιο μαύρες σελίδες της δημοσιογραφίας, στις οποίες δυστυχώς μετείχε και ο Στ. Θεοδωράκης, όχι μόνο λόγω των υψηλών αμοιβών του στην παλαιά ΕΡΤ, αλλά και της πολιτικής αντίληψης που στήριξε. Στην εποχή δηλαδή που στήθηκε η φούσκα της οικονομίας (σε όλους τους κλάδους) και της πολιτικής, η οποία και μας οδήγησε στην συνολική χρεοκοπία. Το σπάσιμο αυτής της σχέσης θα αλλάξει ισορροπίες στην πολιτική διακυβέρνηση της χώρας, με θετικές (ελπίζουμε) επιπτώσεις και στην πολιτική αλλά και στην δημοσιογραφία.  Μια δημοσιογραφία που πρέπει να ξαναβρεί την χρησιμότητα της (παράθεση πράξεων και ιδεών) και την ικανότητα της να επιζήσει αυτόνομα χωρίς κρατικό χρήμα. Η δημοσιογραφία του κρατισμού και της διαπλοκής μόνο κακό προσέφερε στην πολιτική και στην κοινωνία. Είναι βεβαίως στοίχημα αν και πως θα επαναχαραχθεί ένας άλλος δρόμος. Αυτή η προσπάθεια σε κάθε περίπτωση, θα επηρεάσει και τις πολιτικές ισορροπίες και τις εξελίξεις.


Πως φτάσαμε εδώ;

Το 2011 ήταν η χρόνια που εμφανίστηκε η μεγάλη  κρίση της δημοσιογραφίας, του  Τύπο και γενικώς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Εκείνη τη χρονιά ο «Ελεύθερος» έκλεισε, όπως το καθημερινό «Βήμα» και η «Απογευματινή», η «Ελευθεροτυπία» αργοπέθαινε αναζητώντας νέα δάνεια, όπως και το «ΑΛΤΕΡ». Οι απολύσεις γινότανε ήδη κατά δεκάδες.

Η άνοιξη

Ήταν Μάρτιος του 1999 όταν επανεκδόθηκε το ημερήσιο «Βήμα» ως μία ακόμα κίνηση της ευρωστίας και της συνολικής ισχύος του ΔΟΛ. Ένα χρόνο πριν, ο ισχυρότερος δημοσιογραφικός οργανισμός της χώρας είχε ενταχθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο.  Ο ΔΟΛ είχε ήδη μπει στην ηλεκτρονική εποχή, έχοντας στην...διάθεση του την ηλεκτρονική πύλη «in.gr». Η άνοδος του χρηματιστηρίου, έφερε μια δεύτερη «άνοιξη» στα ΜΜΕ της χώρας. Η πρώτη είχε έρθει με την ιδιωτική τηλεόραση και ραδιοφωνία. Η «άνοιξη» του χρηματιστηρίου, έφερε μεγάλα σχέδια και στον χώρο της Μαζικής Ενημέρωσης. Το ένα μετά το άλλο τα εκδοτικά συγκροτήματα έμπαιναν στο Χρηματιστήριο, αντλώντας τεράστια ποσά που έως εκείνη την ώρα δεν τα είχαν ξαναβρεί. Η συνολική πολιτική της κυβέρνησης Σημίτη ευνοούσε τα μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια. Ευνοούσε και τα δυνατά εκδοτικά συγκροτήματα, τα οποία θα βοηθούσαν τα σχέδια της ίδιας της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς, οικονομικό και πολιτικό. Συγχρόνως τα ευρωπαϊκά προγράμματα (Β και Γ Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης) προσέφεραν μεγάλα πακέτα και στα εκδοτικά συγκροτήματα είτε εμμέσως είτε αμέσως. Στον χώρο της ενημέρωσης είχε ξεκινήσει ένα τρελό πάρτι. Γνωστοί δημοσιογράφοι έγιναν εκδότες, άνθησε και ο χώρος του περιοδικού Τύπου. Ο τρελός χορός έφτασε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Τηλεοπτικά δίκτυα, εφημερίδες και περιοδικά ξεφύτρωναν παντού σαν τα βαμβάκια της Θεσσαλίας. Όλοι απέβλεπαν στο γρήγορο και εύκολο χρήμα που ερχότανε, ανεξαρτήτως της εκδοτικής επιτυχίας. Κάποια στιγμή έπεφτε στο τραπέζι η ερώτηση: Που απευθύνονται όλα αυτά; Σε ποιο αγοραστικό κοινό; Γρήγορα όμως η ερώτηση ξεχνιότανε, έτσι κι αλλιώς δεν είχε απαντηθεί.

Η απόλυτη συγκεντροποίηση

Η γρήγορη επιχειρηματική ανάπτυξη στον χώρο της Ενημέρωσης είχε συνδεθεί εκ των πραγμάτων με την γενικότερη μπίζνα που έτρεχε σ όλη την Ελλάδα και σ όλους τους κλάδους. Η ΦΟΥΣΚΑ που εμφανιζότανε στους άλλους κλάδους εμφανιζότανε και στα ΜΜΕ. Τα εύκολα χρήματα μέσω χρηματιστηρίου και μέσω προγραμμάτων, προκάλεσαν επενδύσεις βιτρίνας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είναι βιώσιμες. Στήθηκαν πιεστήρια στον νότο και στο βορά , τα οποία είχαν δυνατότητα να τυπώσουν όλο το χαρτί των βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της τουαλέτας. Πόσο βιώσιμα θα μπορούσαν να είναι αυτά τα πιεστήρια σε μια χώρα 10 εκατ. κατοίκων; Το ερώτημα όμως δεν απασχολούσε τους επενδυτές, οι οποίοι εκείνη την ώρα αντλούσαν λεφτά και δύναμη. Το τρελό πάρτι σε πρώτο επίπεδο έφερνε νέα περιοδικά και εφημερίδες ή τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έφερνε νέα πιεστήρια, αλλά και περισσότερες διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες παραγωγής προγραμμάτων, έφερε νέα ισορροπία στην διακίνηση του Τύπου και στον καταμερισμό της διαφημιστικής πίτας. Μην ξεχνάμε και τις εταιρίες ερευνών (γκάλοπ) που ήταν επίσης συνδεδεμένες επιχειρηματικά με τα ΜΜΕ. Στην πραγματικότητα όμως έφερε συγκεντροποίηση εξουσίας με δύο τρόπους:

1. Οι μεγάλοι και ισχυροί του χώρου έγιναν ακόμα ισχυρότεροι. Είχαν στα χέρια τους από περιοδικά και εφημερίδες έως τηλεοράσεις και ραδιόφωνα αλλά και διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, εταιρίες δημοσκοπήσεων, πιεστήρια και Πρακτορείο Διακίνησης του Τύπου. Ολ αυτά μάλιστα συνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα από τις Τράπεζες οι οποίες επίσης ζούσαν τη δική τους άνοιξη. Οι πιο μεγάλοι προμηθευτές του δημοσίου, ήταν και εκδότες. Όσα συνέβησαν στον χώρο των ΜΜΕ στην δυτική Ευρώπη από το 1960 έως το 1985, στην Ελλάδα συνέβησαν μέσα σε 10-15 χρόνια, από το 1990 έως το 2005. 
2. Οι μεγάλοι και ισχυροί είχαν ακόμα μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική εξουσία. Αν και μεγάλωσαν πατώντας πάνω σε πολιτικές αποφάσεις και σε απόλυτη συνεργασία –σε ορισμένες περιπτώσεις- με την κυβέρνηση Σημίτη, γρήγορα έγιναν οι επικυρίαρχοι, επιβάλλοντας του όρους τους στους πολιτικούς.

Η φίμωση της δημοσιογραφίας

Η Άνοιξη στα πιεστήρια, τις τηλεοράσεις και τις διαφημιστικές εταιρίες, προκάλεσε την φίμωση της δημοσιογραφίας. Αφού ο στόχος ήταν κοινός (επενδύσεις, χρηματιστήριο, κοινοτικά λεφτά, άντληση κρατικής διαφήμισης), η αντιπολιτευτική διάθεση μειώθηκε στο ελάχιστο. Ο κριτικός λόγος εμφανιζότανε κατά περίπτωση και για επιμέρους μικρά θέματα ή για συγκεκριμένα πρόσωπα την συγκεκριμένη ώρα. Η πολιτική έδωσε τη θέση της στην παραπολιτική, η ελευθερία του λόγου υποχώρησε μπροστά στο θράσος του κενού λόγου.  Οι δημοσιογράφοι έπαθαν αυτό που έπαθαν οι καλλιτέχνες και οι διανοούμενοι από την δεκαετία του ‘80 (‘85-‘95). Το προϊόν που σερβιριζότανε δεν είχε καμία σχέση ούτε με την τέχνη ούτε με την διανόηση. Οι εταιρίες παραγωγής τέχνης –διασκέδασης, ήταν ο ισχυρός παράγοντας και όχι ο συνθέτης ή ο στιχουργός. Τα κοινοτικά προγράμματα καθόρισαν τις ισορροπίες εξουσίας στο πανεπιστήμιο και όχι ο ερευνητής ή ο προβληματιζόμενος καθηγητής. Το δημοσιογραφικό προϊόν άλλαξε γρήγορα στις αρχές της δεκαετίας του 90 και ξανάλεξε πολύ γρήγορα στα τέλη της ίδιας δεκαετίας. Οι δημοσιογράφοι που επικράτησαν έπρεπε να έχουν περισσότερο σχέση με δημόσιες σχέσεις παρά με την δημοσιογραφία. Το κλίμα αυτό ευνοήθηκε και από μια παλιά συνήθεια, αποτέλεσμα του κρατικοδίαιτου χαρακτήρα της ενημέρωσης και των πελατειακών σχέσεων. Στην Ελλάδα ο κανόνας επέτρεπε και επιτρέπει, ο δημοσιογράφος να μπορεί να είναι συγχρόνως και συνεργάτης υπουργών, βουλευτών , πολιτικών κομμάτων, εταιριών, τραπεζών, δημάρχων ή και γιατρών. Το πρωί βρίσκεται σ ένα γραφείο Τύπου και το απογευματάκι ντύνεται τη στολή της αντικειμενικής πληροφόρησης και της κριτικής. Πόσο μπορεί να κρίνει το απόγευμα, το Δελτίο Τύπου, που ο ίδιος έγραψε το πρωί; Πόσο μπορεί να επικρίνει τον υπουργό το απόγευμα, για χάρη του οποίου, το πρωί, μοίραζε παραπολιτικά στους συναδέλφους του; Από δημοσιογράφους και με δημοσιογράφους στήθηκαν εταιρίες συμβούλων και προβολής προσώπων, ή ακόμα και διευθέτησης μεγάλων υποθέσεων που ήθελαν τον …διαμεσολαβητή τους προς την κεντρική εξουσία. Από δημοσιογράφους στήθηκαν ακόμα και χρηματιστηριακές εταιρίες. Οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν από ραδιοφώνου και εφημερίδων, ποιες μετοχές αποτελούν επενδυτική ευκαιρία, έπαιζαν με μετοχές μέσω των εταιριών τους ή των συνεργασιών που είχαν με εταιρίες. Κανείς δεν κινήθηκε ποτέ –ούτε η ΕΣΗΕΑ, ούτε άλλη αρχή- να ψάξει την πιο σκοτεινή υπόθεση της ελληνικής δημοσιογραφίας: Τη δημοσιογραφία του χρηματιστηρίου! Πόσο μπορούσε να αντέξει η δημοσιογραφία μέσα σ αυτό το κλίμα; Πόσο σημασία είχε να είναι κάποιος καλός ρεπόρτερ, δημοσιογράφος με κριτική σκέψη και περιέργεια; Καμία. Καλός ήταν πλέον ο καλά διασυνδεδεμένος. Ο στενός συνομιλητής των πολιτικών και συγχρόνως των επιχειρηματιών. Και στην άλλη όχθη, ο πολιτικός, ο άνθρωπος της δημόσιας ζωής, είχε πλέον ανάγκη τον διασυνδεδεμένο και όχι τον δημοσιογράφο. Η μαύρη(εχθροί) και άσπρη (φίλοι-συνεργάτες) λίστα των δημοσιογράφων που φτιάχτηκε στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου το 1996-97, ήταν απλώς η κυνική απεικόνιση της πραγματικότητας που επικράτησε στην δημοσιογραφία. Ποτέ άλλοτε η δημοσιογραφία δεν ήταν τόσο οικιοθελώς φιμωμένη και εξαρτώμενη, όσο την περίοδο που τελειώνει τώρα, λόγω της κρίσης.

Όλα εδώ πληρώνονται

Τα όσα ανέχτηκε η ελληνική δημοσιογραφία τα προηγούμενα 25 χρόνια, δυστυχώς πληρώθηκαν με τρόπο δραματικό. Η φούσκα έσκασε, επιχειρηματικά και δημοσιογραφικά, συμπαρασέρνοντας περιοδικά, εφημερίδες, τηλεοράσεις και ραδιόφωνα και φυσικά εργαζόμενους δημοσιογράφους. Αυτοί οι τελευταίοι πληρώνουν πολύ ακριβά το τίμημα της “άνοιξης”. Οι επενδυτές-εκδότες, από την ώρα που εμφανίστηκε η κρίση, δεν έχουν κανένα λόγο να συνεχίζουν να πληρώνουν μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι δεν βγάζουν τα λεφτά τους ως προϊόν ή ως μέσω επιρροής και διαπραγμάτευσης με την εξουσία. Οι τράπεζες δεν έχουν λόγο να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν βγάζουν τα λεφτά τους χωρίς την κρατική διαφήμιση και βεβαίως εν μέσω κρίσης. Είναι ψεύτικη κρίση που περνούν τα ΜΜΕ; Όχι βεβαίως. Ψεύτικα ήταν τα όσα στήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαν δηλαδή σχέση με την δημοσιογραφία και την ενημέρωση, αλλά με την άντληση γρήγορων και εύκολων χρημάτων όπως και εξουσίας. Τώρα που η γενικότερη κρίση αλλάζει τις ισορροπίες, τώρα εγκαταλείπεται το «σκάφος» άτακτα, άγρια και χωρίς σχέδιο. Οι έχοντες αποκομίσει κέρδη δεν πρόκειται να τα επανεπενδύσουν για να σώσουν αυτό που οι ίδιοι έφτιαξαν. Αυτοί ξέρουν και πως το έφτιαξαν, και γιατί το έφτιαξαν. Εκτός των ιδιωτών και το κράτος πλέον δεν μπορεί να απορροφήσει την κρίση, κάτι που έκανε το 2001 για μικρότερα μεγέθη και επιμέρους περιπτώσεις. Η κρατική ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο, είναι τα ίδια που συρρικνώθηκαν  αφού δεν μπορούν να συντηρηθούν. Οι εκατοντάδες δημοσιογράφοι που ειχαν προσληφθεί, είχαν εμπλακεί σε μια παγίδα από την οποία δεν μπόρεσαν  να ξεφύγουν. Ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε το τελευταίο κτύπημα, δηλώνοντας ότι δεν θέλει (και δεν μπορεί λόγω πόρων) να κρατήσει καμία δημόσια ενημέρωση. Άλλωστε στηριζότανε στην ιδιωτική ενημέρωση.

Και τώρα τι;

Είναι για πέταμα όλη η δημοσιογραφία, οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι εφημερίδες; Όχι βεβαίως. Αν σήμερα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται π.χ. ο ΔΟΛ, αυτό οφείλεται στον προσανατολισμό που του δόθηκε στην δεκαετία του 90 και όχι στην μακρά και σημαντική ιστορία του. Αν κάτι μπορεί να σωθεί αυτό μπορεί να συμβεί μέσω της αλλαγής πλεύσης και προσανατολισμού. Μέσω του επανακαθορισμού του ρόλου και της σημασίας του Τύπου και των ΜΜΕ. Και αυτό μπορεί να γίνει από εκδότες και δημοσιογράφους. Η επιστροφή στο αληθινό δημοσιογραφικό προϊόν φαντάζει αυτή την ώρα ως η μόνη λύση. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες, μένει να τις ανακαλύψουμε. Η φούσκα έσκασε, μένει να σκάσουν και οι παθογένειες, οι συνήθειες και οι απολυταρχικές αντιλήψεις. Τη χώρα δεν μπορούν να κυβερνούν οι εκδότες ούτε οι δημοσιογράφοι. Μπορούν μόνο να συμμετέχουν και να συμβάλλουν. Για να επιζήσουν και οι ίδιοι.

http://www.omegapress.gr/33-mainnews/478-2015-03-13-10-08-27

 

Σελίδα 255 από 264

Δεκέμβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Κανένα γεγονός

Η σελίδα μας στο Facebook

Facebook Image

Athens - Electronics 2018

Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώΑ-Δ Σμέρνας_1.jpg
Image Detail
Κέντρο Εκπομπής AM Τρίπολης_2....
Image Detail
GO_TO_TOP